چگونه باید مرد؟(گفتاری کوتاه از دکتر شریعتی)

در این جهان هیچکس نیست که همچون او بداند که:"چگونه باید مرد؟"
آموزگار بزرگ "شهادت" اکنون برخاسته است تا به همه آنها که جهاد را تنها در "توانستن"می فهمند و به همه آنها که پیروزی بر خصم را تنها در "غلبه"می دانند، بیاموزد که:"شهادت" نه یک "باختن" که یک "انتخاب" است. و حسین وارث آدم که به بنی آدم زیستن داد و وارث پیامبران بزرگ که به انسان، "چگونه باید زیست" را آموخت. اکنون آمده است تا در این روزگار به فرزندان آدم "چگونه باید مرد" را بیاموزد.

و.......آنها که رفتند کاری حسینی کردند و آنها که مانده اند باید کاری زینبی کنند وگرنه یزیدی اند


نقل از دکتر علی شریعتی

/ 0 نظر / 13 بازدید