به شیطان گفتم : لعنت بر شیطان !


به شیطان گفتم : لعنت بر شیطان !

- لبخند زد -

پرسیدم : چرا می خندی ؟

پاسخ داد : از حماقت تو خنده ام می گیرد !

پرسیدم مگر چه کرده ام ؟

گفت : مرا لعنت می کنی ، در حالی که هیچ بدی در حق تو نکرده ام .

با تعجب پرسیدم : پس چرا به زمین می خورم ؟

گفت : نفس تو مانند اسبی است که آن را رام نکرده ای .

نفس تو هنوز وحشی است ؛ نفست تو را زمین می زند .

پرسیدم : پس تو چه کاره ای؟

پاسخ داد : هر وقت سواری آموختی ، برای رم دادن اسب تو خواهم آمد .

/ 0 نظر / 4 بازدید