خدا وقتی انسان را بدرقه کرد

خدا وقتی داشت منو برای یک سفر بسیار کوتاه بدرقه میکرد.

 می دونی وقتی خدا داشت بدرقه ام می کرد بهم چی گفت؟ گفت: جایی که میری مردمی داره که می شکننت ، نکنه غصه بخوری تو تنها نیستی، تو کوله بارت عشق می ذارم که بگذری، قلب می ذارم که جا بدی، اشک میدم که همراهیت کنه، و مرگ که بدونی بر میگردی پیش خودم

/ 0 نظر / 3 بازدید