نطق جالب ملک اشعرای بهار پیرامون حقوق مادام العمر وزیر و نماینده در مجلس!

 

در دی ماه سال 1303 صورت گرفت!!

بر اساس مندرجات صورتجلسه مجلس شورای ملی،بحث حقوق وزرا و معاونان آنها به یکی از موضوعات اختلافی در مجلس تبدیل می شود و سرانجام، نمایندگان به تصمیم نهایی می رسند.

بر اساس این تصمیم، حقوق ماهانه هریک از وزرا 750 تومان و حقوق معاونان شان 350تومان بوده است.

گفتنی است در این جلسه، ملک الشعرای بهار طی نطقی می گوید:

آقایان وزرا نشسته اندو هی برای خودشان حقوق زیاد کرده اند. درکمیسیون و مجلس هم از آقایان و وکلا تقاضا کرده اند که رای بدهند واین بعقیده بنده مخالف آن صمیمیتی است که امروزه بایددر بین تمام طبقا ت وافراد مملکت از نقطه نظر اقتصاد موجود باشد. آقای کفیل ریاست وزرا ایام پیری و بیکاری وزرا ووکلا رامثل می زنند ملت مسئول نیست که برای ایام بی کاری وپیری وزرا و وکلا هم فکری کند اگر نمی توانند قبول نکنند...چنانچه ما خوب خدمت کنیم ملت قدر خدمات مارا خواهددانست ودر زمان پیری وبی کاری ازما قدردانی خواهند کرد بالعکس اگر خوب کارنکنیم و صمیمیت نداشته باشیم در مقابل عموم در موقع کار هم چندان بما اهمیت نخواهند داد.

ذکر این نکته ضروری هست که نطق های نمایندگان مردمی در مجلس برای عدالت هیچ گاه از صفحه تاریخ پاک نخواهد شد. همانگونه که ما به نطق ملک الشعرای بهار این آزاد مرد در آن دوران خفقان نگاه میکنیم که هنوزم بعد از حدود 90 سال مورد توجه قرار میگیرد. باشد که چراغی باشد برای نمایندگان این دوره ما.

/ 1 نظر / 14 بازدید
وحید زایری

سلام خداوند ایشان و همه آنانی را که بدون چشمداشت به یاری مردمان خود می شتابند مشمول خیر و رحمت خود سازد .