شعر ایرج میرزا در مورد رضا خان

ایرج میرزا نیز درباره رضاخان چنین سرود:تجارت نیست، صنعت نیست، ره نیست

  امیدی جز به سردار سپه نیست

 

اون زمان برای هر وقایعی تملقی میکردنا این شعرا!!! این شعر رو ایرج میرزا بعد از کوتا 1299 شمسی رضاخان و سید ضیا طباطبائی سرود.

/ 0 نظر / 169 بازدید