مرجعیت آیت الله خائفی

امروز با یاری خدا و تلاش دوستان یک طوماری آماده شده که از حضرت آیت الله خائفی میخواهیم درخواست کنیم به ندای مردم گیلان برای قبول سکان مرجعیت شیعه منطقه و ایران جامعه عمل بپوشانند. تا جای خالی حضرت آیت الله بهجت بیش از این در میان امت مسلمان این خطه احساس نشه. ان شاالله این طومار با امضاهای مردم منطقه به دست آن حضرت برسد و ما را.............

با اجازه شما اولین امضا رو من زیر این درخواست گذاشتم.

/ 1 نظر / 4 بازدید
سیدمجتبی مودب پور

باسلام به آقای امیررشتی وهمه خوانندگان این متن.حضرت آیة الله العظمی خائفی درسال1339بعدازفوت آیة الله بروجردی ره ازشهرمقدس قم به نجف اشرف هجرت کرد،وازخرمن علمی ومعنوی حضرات آیات حکیم ومیلانی وخویی وامام خمینی رحمة الله علیهم بهره ها برد.زمانی که امام خمینی ره به عراق تبعیدشدعلیرقم دستورحکومتی دولت عراق تنهاروحانی که به استقبال امام به مرزعراق وایران آمدایشان بود،ویکی ازمستشکلین دروس علماء وامام ره بود،ازاین جهت امام ره عنایت خاصی به ایشان داشت لذابه مرحوم حاج آقامصطفی خمینی دستوردادکه دروس راباآقای خائفی مباحثه کندواینکارارتباط خصوصی وخانوادگی آقای خائفی باامام ره رارقم زدتازمانی که امام ره به ایران برگشت ولی ارتباطشان قطع نشدچون سیدحسین خمینی فرزندحاج آقامصطفی بادختربرادرآقای خائفی درایران ازدواج میکند،درسال1370آقای خائفی ازعراق اخراج میشودچون تنهافرزندذکورآیة الله عبدالله خائفی به نام آیة الله علی خائفی ازجوانان مبارزضدحکومت حزب بعث عراق وصدام لعین بودکه سالهادرزندان حزب بعث بازداشت وموردشکنجه بودوحالیه درحوزه علمیه قم مشغول میباشد.وبعدازورودآیة الله عبدالله خائفی به ایران مقام معظم رهبری باخبرشدندکه بلافاصل